Gender and Polish family discourse in adult education:

informal learning of spouses

Authors

  • Joanna Ostrouch-Kamińska University of Warmia and Mazury

Keywords:

Adult education, Dual-career family, Gender, Gender equality, Informal learning in a family

Abstract

The main aim of the paper is to reconstruct the family discourse in adult education in Poland in the context of the gender research perspective present in this discourse. The narrative starts from an analysis of the family as a place of informal learning and the family research in adult education, as well as family learning/informal learning of adults in a family, to come to an analysis of the gender approach in adult education and gendered learning of adults, as well as researching gender in the Polish family discourse present in adult education. In reference to the latest literature and analyses of different contexts of family research in adult education, both international and Polish, at the end the author presents a small part of the findings from the biographical research it was conducted on a dual-career family and the process of constructing gender equality in marriage as an example of gendered family discourse in adult education.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Aleksander, Z. (2013). O porozumiewaniu się i uczeniu się od siebie pokoleń rodzinnych ujęcie socjolingwistyczne. Rocznik Andragogiczny, 20, 211-222.

Alheit, P. (2002). ‘Podwójne oblicze’ całożyciowego uczenia się: dwie analityczne perspektywy cichej rewolucji. Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej, 2, 55-78.

Alheit, P. (2010). Biographical learning – within the new lifelong learning discourse. In K. Illeris (Ed.), Contemporary Theories of Learning (pp. 116-128). London-New York: Routledge.

Bauman, Z. (2000). Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press.

Beck, U. (1992). Risk Society. Towards a New Modernity. Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications.

Beck, U., & Beck-Gernscheim, E. (2002). Individualization. Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences. London: SAGE.

Bem, S. L. (1993). The Lenses of Gender: Transforming the Debate on Sexual Inequality. New Haven: Yale University Press.

Berger, P., & Kellner, H. (1964). Marriage and the construction of reality. Diogenes, 46, 1-24.

Bodner-Johnson, B. (2001). Parents as Adult Learners in Family-Centered Early Education. American Annals of the Deaf, 146(3), 263-269.

Bradley, H. (2007). Gender. Cambridge: Polity Press.

Brannon, L. (1999). Gender: Psychological Perspectives. (2nd ed.) Boston: Allyn & Bacon.

Bron, A. (2008). Biographical methodology in gender studies and adult learning. In J. Ostrouch, & E. Ollagnier (Eds.), Researching Gender in Adult Learning (pp. 161-173). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Bron, A., Kurantowicz, E., Olesen, H. S., & West, L. (Eds.) (2005). ‘Old’ and ‘New’ Worlds of Adult Learning. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Bussey, K., & Bandura, A. (1999). Social cognitive theory of gender development and differentiation. Psychological Review, 106, 676-713.

Chmura-Rutkowska, I., & Ostrouch, J. (2009). Experiencing Masculinity. Between Crisis, Withdrawal, and Change. In E. H. Oleksy (Ed.), Intimate Citizenships. Gender, Sexualities, Politics (pp. 207-222). New York-London: Routledge-Taylor & Francis Group.

Colleta, N. J. (1996). Formal, Nonformal, and Informal Education. In A. C. Tuijnman (Ed.), International Encyclopedia of Adult Education and Training (2nd ed.) (pp. 22-27). Oxford: Pergamon Press.

Dubas, E. (2011). Uczenie się z biografii Innych - wprowadzenie. In E. Dubas, & W. Świtalski (Eds.). Uczenie się z biografii Innych (pp. 5-9). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Dubas, E. (2017a). O podmiotowości w kontekście pedagogicznym. Edukacja Dorosłych, 2, 21-36.

Dubas, E. (2017b). Uczenie się z własnej biografii jako egzemplifikacja biograficznego uczenia się. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 4(1), 63-87.

Dybbroe, B., & Ollagnier, E. (Eds.). (2003). Challenging Gender in Lifelong Learning: European Perspectives. Copenhagen: Roskilde University Press.

Endepohls-Ulpe M., & Ostrouch-Kamińska J. (Eds.). (2019). Gender – Diversity - Intersectionality. (New) Perspectives in Adult Education. Münster: Waxmann.

Foley, A., Golding, B., & Mark, R. (2014). Men learning through life. Leicester: NIACE.

Furedi, F. (2012). Paranoid parenting. London: Continuum.

Gabb, J. (2010). Researching Intimacy in Families. New York: Palgrave.

Giddens, A. (1992). The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies. Cambridge: Polity Press.

Gieseke, W., Siebers, R., Solarczyk, H., & Wesołowska, E. A. (2002). Doświadczenia edukacyjne kobiet w Polsce i w RFN. Raport z badań biograficznych (Bildungserfahrungen von Frauen in Polen und in Deutschland: Report qualitativ-biographischer Forschung). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Gilbert, L.A. (1993). Two Careers/One Family. Newbury Park, London, New–Delhi: Sage Publications.

Golczyńska-Grondas, A. (2004). Mężczyźni z enklaw biedy. Rekonstrukcja pełnionych ról społecznych. Łódź: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ABSOLWENT.

Golding, B. (Ed.). (2015). The Men´s Shed Movement. Illinois: Common Ground.

Grochalska, M. (2017). Kobiety w związkach intymnych. Studium empiryczno-krytyczne. Warszawa: Difin.

Gubrium, J. F., & Holstein, J. A. (1990). What Is Family?. Mountain View: Mayfield Publishing Company.

Gutowska, A. (2013). Uczenie się w sytuacji przyjaźni w perspektywie andragogicznej. Rocznik Andragogiczny, 20, 367-385.

Hayes, E. R., & Flannery, D. D. (2000). Women as learners: The significance of gender in adult learning. San Francisco: Jossey-Bass.

Illeris, K. (2002). Three Dimensions of Learning: Contemporary Learning Theory in the Tension Field Between the Cognitive, the Emotional and the Social. Roskilde: Roskilde University Press.

Jarosz, K. (2015). Miejsce międzypokoleniowego uczenia się w procesie hominizacji. Rocznik Andragogiczny, 22, 163-180.

Johnson-Bailey, J. (2005). Gender. In L. M. English (Ed.), International Encyclopedia of Adult Education (pp. 265-269). New York: MacMillan Publishers.

Jurgiel-Aleksander, A. (2017). Bycie rodzicem jako uczące doświadczenie: perspektywa andragogiczna. Rocznik Andragogiczny, 24, 75-86.

Jurgiel-Aleksander, A., & Ilkiewicz, M. (2018). Praktyki uczenia się bycia rodzicem w narracjach 30-latków o wychowaniu własnych dzieci. Implikacje andragogiczne. Dyskursy Młodych Andragogów, 19, 113-122.

Kaufmann, J. C. (2001). Ego. Pour une sociologie de l’individu. Paris: Nathan.

Klein, D. M., & White, J. M. (1996). Family Theories. An Introduction. Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications.

Kluzowicz, J. (2017). Codzienność jako przestrzeń doświadczania dorosłości i zdobywania wiedzy, Edukacja Dorosłych, 1, 67-78.

Kozubska, A. (2015). Fulfilling a parental role as a learning space for adults. Rocznik Andragogiczny, 22, 149-161.

Krzyżowski, Ł. (2013). Polscy migranci i ich starzejący się rodzice: transnarodowy system opieki międzygeneracyjnej.Warszawa: Scholar.

Kurantowicz, E., & Nizińska, A. (2012). Trajektorie uczenia się w instytucjach kształcenia ustawicznego. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Leathwood C., & Francis, B. (Eds.). (2006). Gender and lifelong learning: critical feminist engagements. London: Routledge.

Lićen, N. (2014). In-between Learning: Exposing Learning in Family Transitions. In I.Ź. Źagar & P. Kelava (Eds.). From Formal to Non-Formal: Education, Learning and Knowledge, (pp. 103-129). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Litawa, A., & Sygulska, K. (2017). Postrzeganie i doświadczanie dorosłości przez przedstawicielki różnych pokoleń. Edukacja Dorosłych, 1, 91-100.

Livingstone, D. W. (1999). Exploring the icebergs of adult learning: Findings of the first Canadian survey of informal learning practices. Canadian Journal for the Study of Adult Education, 13(2), 49-72.

Livingstone, D. W. (2001). Adults’ informal learning: Definitions, finds, gaps, and future research. NALL Working paper, 21, 1-48.

Maksimović, M., Ostrouch-Kamińska, J., Popović, K., & Bulajić, A. (Eds.). (2016). Contemporary Issues and Perspectives on Gender Research in Adult Education. Belgrade: IPA-ESREA-AES.

Malewski, M. (1998). Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Malewski, M. (2010). Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Mandal, E. (2008). Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mazurek, E. (2013). Biografie edukacyjne kobiet dotkniętych rakiem piersi. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Merrill, B. (1999). Gender, Change and Identity. Mature Women Students in Universities. London: Routledge.

Merrill, B. (2011). ‘Gender’, klasa społeczna, biografia: teoria, badania, praktyka. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja: kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej, 2 (54), 7-32.

Nowak-Dziemianowicz, M. (2002). Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nuissl, E. (2016). Keine lange Weile. Texte zur Erwachsenenbildung aus fünf Jahrzehnten. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag.

Oesterle, S., Hawkins, J. D., Hill, K. G., & Bailey, J. A. (2010). Men's and Women's Pathways to Adulthood and Their Adolescent Precursors. Journal of marriage and the family, 72(5), 1436–1453.

Ollagnier, E. (2008). Gender, learning, recognition. In J. Ostrouch & E. Ollagnier (Eds.), Researching Gender in Adult Learning (pp. 19-33). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Ollagnier, E. (2013). Challenging Gender with Life History. In L. West, P. Alheit, A. Siig Andersen, & B. Merrill (Eds.). Using Biographical and Life History Approaches in the Study of Adult and Lifelong Learning: European Perspectives (pp. 109-124). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Ostaszewska, A. (2017). Daughter–Father Relationships. Biographical Research from a Feminist Perspective. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 1(4), 204-217.

Ostrouch, J. (2004). Nieuchwytne. Relacje matek i córek w codzienności. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Ostrouch, J. (2005). The dual-career family as a learning environment. In A. Bron, E. Kurantowicz, H. S. Olesen, & L. West (Eds.), ‘Old’ and ‘New’ Worlds of Adult Learning (pp. 274-284). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Ostrouch-Kamińska, J. (2015). Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów. Studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami (2nd ed.) Kraków: Oficyna Wydawnicza ‘Impuls’.

Ostrouch-Kamińska, J. (2017). Konstruowanie „małżeńskiego ja”. Rodzina jako przestrzeń wsparcia i uczenia się partnerstwa małżonków, Rocznik Andragogiczny, 24, 61-74.

Ostrouch-Kamińska, J., Fontanini Ch., & Gaynard, S. (Eds.). (2012). Considering Gender in Adult Learning and in Acadamia: (In)visible Act. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Ostrouch-Kamińska, J., & Vieira, C. C. (Eds.). (2015). Private World(s). Gender and Informal Learning of Adults. Rotterdam: Sense Publishers.

Ostrouch-Kamińska, J., & Vieira, C.C. (2016). Gender sensitive adult education. Critical perspective. Revista Portuguesa de Pedagogia, 50(1), 37-56.

Petriglieri, J. (2019). Couples That Work: How Dual-Career Couples Can Thrive in Love and Work. London: Penguin Books Ltd.

Pryszmont-Ciesielska, M. (2013). Mikroświaty macierzyństwa. Rocznik Andragogiczny, 20, 357-366.

Przybylska, E., & Wajsprych, D. (2018). Uczenie się i rodzina. Perspektywa andragogiczna. Warszawa: CeDeWu.

Rapoport R., & Rapoport R. (1976). Dual-Career Families Re-examined. New Integrations of Work and Family. New York-Hagerstown-San Francisco-London: Harper Colophon Books.

Sapia-Drewniak, E., & Żarczyńska-Hyla J. (2017). Parentyfikacja w rodzinie w doświadczeniach młodych-dorosłych. Edukacja Dorosłych, 1, 33-42.

Schoon, I. (2015). Gender and the Transition to Adulthood: A Diverse Pathways View. In R.A. Scott, & S.M. Kosslyn (Eds.), Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences (pp. 1-15), John Wiley & Sons, Inc. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118900772.

Schugurensky, D. (2000). The forms of informal learning: Towards a conceptualization of the field. WALL Working Paper Nº. 19. Centre for the Study of Education and Work. Toronto: University of Toronto.

Schütz, A. (2008). Tworzenie pojęć i teorii w naukach społecznych. In A. Schütz, O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej (pp. 3-16). Kraków: Zakład Wydawniczy ‘NOMOS’.

Skibińska, E. M. (2006). Mikroświaty kobiet. Relacje autobiograficzne. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji Radom.

Skolnick, A. (1992). The Intimate Environment: Exploring Marriage and the Family. New York: Harper Collins.

Smolińska-Theiss, B. (2014). Dzieciństwo jako status społeczny: edukacyjne przywileje dzieci klasy średniej. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Solarczyk-Szwec, H. (2015). Cztery ćwiartki biograficznego uczenia się. Rocznik Andragogiczny, 22, 119-133

Sosnowski, T. (2018). Ojcostwo w perspektywie pokoleniowej. Studium socjopedagogiczne. Warszawa: Scholar.

Sulik, M. (2017). W poszukiwaniu (od)cieni macierzyńskich doświadczeń – peregrynacje andragogiczno-biograficzne. Edukacja Dorosłych, 1, 79-89.

Szczygieł, P. (2017). Uczenie się buntowniczki na przykładzie narracji ...to jest jedyny sposób, kiedy lud ma możliwość bycia usłyszanym, to znaczy poprzez manifestacje. Edukacja Dorosłych, 2, 183-195.

Szlendak, T. (2010). Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sztompka, P. (2016). Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Titkow, A. (2011). Kategoria płci kulturowej jako instrumentarium badawcze i źródło wiedzy w społeczeństwie. In K. Slany, J. Struzik, & K. Wojnicka (Eds.). Gender w społeczeństwie polskim (pp. 36-56). Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Usher, R., Bryant, I., & Johnston, R. (1997). Adult education and the postmodern challenge. Learning beyond limits. London and New York: Routledge.

VanEvery, J. (1999). From modern nuclear family households to postmodern diversity? The sociological construction of ‘families’, In G. Jagger, & C. Wright (Eds.), Changing Family Values: Feminist Perspectives (pp. 165-184). London and New York: Routledge.

Wąsiński, A. (2015). Znaczenie generatywności w osiąganiu dorosłości przez współczesnego człowieka. Edukacja Dorosłych, 1, 81-90.

West, L. (2003). Challenging Gender: men, masculinities and lifelong learning. In B. Dybbroe, & E. Ollagnier (Eds.), Challenging Gender in Lifelong Learning: European Perspectives (pp. 79-95). Copenhagen: Roskilde University Press.

West, L. (2007). An Auto/biographical Imagination: The Radical Challenge of Families and their Learning. In L. West, P. Alheit, A.S. Andersen, & B. Merrill (Eds.), Using Biographical and Life History Approaches in the Study of Adult and Lifelong Learning: European Perspectives (pp. 221-239). Frankfurt am Main: Peter Lang.

West, L. (2008). Gendered space: men, families and learning. In J. Ostrouch, & E. Ollagnier (Eds.), Researching Gender in Adult Learning (pp. 69-87). Frankfurt am Main: Peter Lang.

West, C., & Zimmerman, D. H. (1987). Doing Gender. Gender & Society, 1(2), 125-151.

Wojciechowska, Z.E. (2018). Kobiece i męskie wzory (re)konstrukcji biografii w perspektywie zmiany zawodowej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Zierkiewicz, E. (2020). Anatomia (fantazmatu) męskiej porażki. (nie)radzenie sobie z doświadczeniem choroby żony. Analiza narracji nieformalnego opiekuna. Rocznik Andragogiczny, 26, 51-72.

Downloads

Published

2021-05-31

How to Cite

Ostrouch-Kamińska, J. (2021). Gender and Polish family discourse in adult education:: informal learning of spouses. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 12(2), 193–205. Retrieved from https://rela.ep.liu.se/article/view/3388